Privacy beleid

Bijgewerkt op 26 augustus 2019

Wettelijke informatie : gebruiksvoorwaarden, auteursrecht,  cookies en tracking

Aan het gebruik van een website zijn bepaalde algemene voorwaarden verbonden.

Het simpele feit dat u de PREMIUM PHARMA website bezoekt, impliceert dat u op de hoogte bent van deze website en zonder enig voorbehoud de algemene gebruiksvoorwaarden aanvaardt.

 1. Verantwoordelijke uitgever
 2. Ontwerp en ontwikkeling van de website
 3.  Hosting en website management
 4.  Foto’s kredieten en beeldrechten
 5.  Verantwoordelijkheid
 6. Copyright
 7.  Becherming van persoonsgegevens – vertrouwelijkheid
 8. Cookies & tracking
 1. VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Deze site is eigendom van PREMIUM PHARMA srl.
Zetel : Rue Antonin Delville 140 B – 4101 Jemeppe-sur-Meuse, Belgique.
Administratieve Zetels : Excelsiorlaan 61 – 1930 Zaventem, België

e-mailadres : contact@premium-pharma.com
Ondernemingsnummer: BE 0896.401.843

Uitgever en website manager : Anne DUFOUR – PREMIUM PHARMA srl.

 1. ONTWERP EN ONTWIKKELING VAN DE WEBSITE

Deze website is, in zijn huidige versie, in 2019 geproduceerd door Premium Pharma srl.

Deze site voldoet aan de huidige webstandaarden – toegankelijk op alle browsers en apparaten.

 1. HOSTING en WEBSITE MANAGEMENT

Hosting en technisch onderhoud worden verzorgd door O2switch.

 1. FOTO’S KREDIETEN– BEELDRECHTEN

4.1. De gebruikte afbeeldingen op de website http://www.premium-pharma.com/ zijn eigendom van PREMIUM PHARMA srl of een andere natuurlijke of rechtspersoon die in het auteursrecht wordt genoemd.

4.2. Reproductie van foto’s en illustraties is verboden zonder voorafgaande toestemming.

4.3. Volgens de regels op het gebied van het beeldrecht kan elke niet-publieke persoon die op een foto staat en die niet uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor de publicatie ervan op deze site, deze op eenvoudig verzoek laten verwijderen.

 1. VERANTWOORDELIJKHEID

5.1. Deze PREMIUM PHARMA website heeft tot doel de activiteiten van de onderneming te promoten, in het bijzonder haar e-PHARMA en die van haar partners in het algemeen.

Ons doel is om correcte, accurate en actuele informatie te verstrekken. Wij zullen alles in het werk stellen om fouten die onder onze aandacht worden gebracht te corrigeren. PREMIUM PHARMA kan echter niet instaan voor de juistheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie die op deze site ter beschikking wordt gesteld, aangezien de informatie afkomstig is van haar partners en het niet onze verantwoordelijkheid is om de juistheid ervan te controleren.

PREMIUM PHARMA wijst dan ook alle aansprakelijkheid af voor eventuele onjuistheden, onnauwkeurigheden of weglatingen van de informatie op deze site.

5.2. PREMIUM PHARMA srl. wil de ongemakken veroorzaakt door technische fouten zoveel mogelijk beperken. PREMIUM PHARMA srl ne peut cependant pas garantir que le service ne sera pas interrompu ou affecté par d’éventuels problèmes techniques. En conséquence, PREMIUM PHARMA srl. wijst elke verantwoordelijkheid af voor problemen van dit type die kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze site.

5.3. Deze website kan hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen bevatten. Deze links en informatiebronnen worden enkel ter informatie aangeboden en PREMIUM PHARMA srl. heeft er geen enkele controle over.

Bijgevolg kan noch de inhoud van deze links, noch de inhoud ervan, noch de wijzigingen of actualiseringen die ze bevatten, onze verantwoordelijkheid nemen.

5.4. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site en deze wettelijke kennisgeving op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te corrigeren zonder dat dit recht geeft op enige schadevergoeding.

5.5. Deze clausule is niet bedoeld om de aansprakelijkheid van PREMIUM PHARMA srl. te beperken in strijd met de vereisten van de toepasselijke nationale wetgeving of om haar aansprakelijkheid uit te sluiten in gevallen waarin zij niet kan worden uitgesloten op grond van dergelijke wetgeving.

 1. COPYRIGHT

6.1. Deze hele site valt onder de Belgische en internationale wetgeving inzake auteursrecht en intellectuele eigendom. Elke reproductie, representatie, aanpassing of gedeeltelijke of volledige wijziging of overdracht naar een andere site is dus voorbehouden.

6.2. Elk betaald gebruik van de door ons gepubliceerde inhoud of delen van de inhoud, alsmede elk gebruik voor commerciële of reclamedoeleinden, is volledig uitgesloten.

 1. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS – VERTROUWELIJKHEID

De persoonlijke gegevens die ons worden verstrekt in het kader van een bestelling, een informatieaanvraag, een abonnement op onze nieuwsbrief of publicaties, worden beheerd door PREMIUM PHARMA srl. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt om op uw verzoek te reageren en u optimaal van dienst te zijn.

Bovendien wordt deze informatie uitsluitend gebruikt door PREMIUM PHARMA srl. en ze worden niet aan derden doorgegeven of verkocht. Ze kunnen geregistreerd worden in een gebruikersdatabank en zullen vertrouwelijk behandeld worden , in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. U hebt het recht om uw gegevens te raadplegen, te wijzigen of te laten verwijderen, aarzel niet om ons te contacteren: PREMIUM PHARMA srl – Excelsiorlaan 61 tot 1930 Zaventem.

Vertaald met www.DeepL.com/Translator

e-Pharma@premium-pharma.com.

De toezichthoudende autoriteit in België is de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (https://www.privacycommission.be/).Het is dan ook aan deze instantie dat elke klacht kan worden ingediend.

 1. COOKIES & TRACKING SYSTEEM

Voor statistische doeleinden maakt de website www.premium-pharma.com gebruik van cookie-systemen. Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer wanneer u een site bezoekt. Deze identificeren je niet. Ze maken het mogelijk om anonieme informatie te verzamelen over bijvoorbeeld de gebruikte browser, de duur van het bezoek, de gedownloade bestanden, etc……..

De meeste browsers staan u toe om cookies te accepteren of te weigeren en u telkens wanneer een cookie wordt gebruikt te verwittigen. Het staat u vrij om deze cookies te accepteren of te weigeren. Een dergelijke deactivering kan echter het gebruik van bepaalde functies van de site verhinderen..

De verzamelde gegevens worden alleen gebruikt om het aantal gebruikers, hun browsergedrag op deze site te bepalen en om de inhoud ervan te verbeteren.

Please configure the Privacy Tools page in the admin interface.